Former DCSSA Committee Members (2004~1994)


We thank our former DCSSA committee members for their great work.

:: 1994~1995 :: 1995~1996 :: 1996~1997 :: 1997~1998 :: 1998~1999 ::

:: 1999~2000 :: 2000~2001 :: 2001~2002 :: 2002~2003 :: 2003~2004 ::

The
Executive Committee (Term 2003~2004)

Yuan, Yuan

President
yuan.yuan at duke.edu
383-6844(H)
Liu, Rui Vice president, Co-Chair of Newcomers’ Affairs and Club Organizationrui.liu at duke.edu383-6613(H)
Wang, Zhanglei zhanglei.wang at duke.edu225-7110(C)
403-5003(O)
Liu, JunhuaSecretary-general & Chair of womenjunhua.liu at duke.edu613-1341(H)
684-5245(O)
Liu, FangChair of Financefang.liu at duke.edu613-3192(H)
Huang, XinChair of Fund Raising
383-2152
Qi, YutingChair of Community Affairs
Luo, junChair of Seminar Affairs & Forum:
Ye, QiangChair of Technologyqiang.ye at duke.edu660-2950(O)
613-1517(C)
Wei, WeiChair of External Affairswei.wei at duke.edu
Cao, YingjunChair of Sportsyc23 at duke.edu401-8897(H)
Wang, YuCo-Chair of Cultural Affairs412-6301
Yu, Peidongpy3 at duke.edu641-7975(C)660-2558(O)
Hu, JieCo-Chair of Public Affairsjh43 at duke.edu613-1341(H)
Gao, Zhengleizhenglei.gao at duke.edu
Gu, JiCo-Chair of Undergraduate Affairs452-4054
Sun, Xuyang

The Oversight Committee (Term 2003~2004)

Xie, Danxia

xiedan at cs.duke.edu660-6576(O)
Qi, Hanghang.qi at duke.edu660-1626(O)
Feng, Qiushiqiushi.feng at duke.edu

The Executive Committee (Term 2002~2003)

Xie, Danxia

Presidentxiedan at cs.duke.edu

660-6576(O)

Huang, xin Vice president, Chair of newcomers’ affairsxh4 at duke.edu
Jiang, Tingting Secretary-general & Chair of womenruxu at cs.duke.edu660-6576(O)
Dang, HongweiChair of Business Associationallen_dang at hotmail.com489-8055(H)
Qi, HangChair of Public Relations & Club organizationhang.qi at duke.edu
 
Sun, Zhengsunz at cs.duke.edu
Yuan, YuanChair of Newcomers’ Committeeyuan.yuan at duke.edu613-3122(H)
Wang, xinChair of Financewangx at duke.edu 309-4663(O)
Zhu, YuanChair of Fund Raisingyz17 at duke.edu613-3122(H)
Jiang, hong hong at chem.duke.edu660-1642(O)
He, HaoChair of Technology haohe at cs.duke.edu613-3724(H)
Xu, ZhihongChair of Cultural Affairs zx2 at duke.edu
Zang, Yunzhi yz15 at duke.edu
Cheng, ZhengGang Chair of Sports zc at ee.duke.edu 660-5232(O)
Chen, HuaiyuanChair of Undergraduate Affairs
Gao, YingChair of External Affairsyg6 at duke.edu

The Oversight Committee (Term 2002~2003)

Wu, Qin

qw3 at duke.edu 660-1531(O)
Zhu, Quan qz4 at ee.duke.edu 660-5239(O)
Dai, Yuanyuan.dai at duke.edu

The Executive Committee (Term 2001~2002)

Wu, Qin PresidentChemistry
Zhou, ZhengVice President, Chair of
Newcomers’ Affairs
Chemistry
Wu, YonghanTreasurerFuqua
Yu, FanChair of Fund RaisingLaw School
Wang, YulanChair of Cultural AffairsFuqua
Xiao, TianChair of Public RelationsEngineering
Zhang, NuChair of Seminar AffairsMedical Center
Guo, MingChair of External AffairsEconomics
Ouyang, XiuwenChair of Information CenterComputer Science
An, LeiSecretaryChemistry

The Oversight Committee (Term 2001~2002)

Jiang, Bo

Economics
Ouyang, XiuwenComputer Science
Zhang, ZhihongMedical Center

The Executive Committee (Term 2000~2001)

Wang, Zhuo

President

zw3 at duke.edu

Chen, HaofeiExecutive Vice Presidenthc7 at duke.edu
Wu, QinVice Presidentqw3 at duke.edu
Huang, HuiVice Presidenthh10 at duke.edu
Chen, Yi (Tina)DCSSA Treasurerchen7 at pps.pubpol.duke.edu
Wang, XinDCSSA Co-treasurerxw7628 at chem.duke.edu
Tian, BoChair of Community Activitybt at ee.duke.edu
Yi, RuiChair of Sports Activityry5 at duke.edu
Zhou, ZhengChair of Social Interactionzz at chem.duke.edu
Lv, ZhenyuChair of Public Relationszl2 at duke.edu
Liu,YunDirector of Information Centerliu at ee.duke.edu
Luan, QinghuaChief Editorlua at duke.edu
Gao, TanDirector of Undergraduate Relationstg2 at duke.edu

The Oversight Committee (Term 2000~2001)

Wang, Jian

jian.wang at law.duke.edu
Zheng, Weiwz3 at duke.edu
Xue, Qiangxue at cs.duke.edu

The Executive Committee (Term 1999~2000)

Yin, Peng

President

py at duke.edu

Wang, ZhuoVice Presidentzw3 at duke.edu
Liu, DongmeiDirector of Financial Affairsdl11 at duke.edu
Wang, YanDirector of Cultural Affairsyw at ee.duke.edu
Zhao, WeiDirector of Internal Affairswz2 at duke.edu
Zhang, JiDirector of Public Relationsjz3 at duke.edu
Li, YongyiDirector of External Affairsyy12 at duke.edu
Wang, YusuDirector of Information Centerwys at cs.duke.edu

The Oversight Committee (Term 1999~2000)

He, Kaizhang

kaizhang at chem.duke.edu
He, Wengangwh at duke.edu
Pan, Huthomasp at cs.duke.edu

The Executive Committee (Term 1998~1999)

He, Kaizhang

President
Li, KefeiVice President
Qin, XiVice President
Li, JingVice President
Kang, YibinVice President
Wang, QianTreasurer
Ma, YueSecretary (Network)

The Oversight Committee (Term 1998~1999)

Feng, Yong
Xu, Chong
Yang, Wantao

The Executive Committee (Term 1997~1998)

Shi, Yi

Chair
Tao, YeVice Chair
Xiao, QingCoordinator
Quan, HuiCoordinator
Yu, JingCoordinator
Yang, WantaoTreasurer
Li, HuiSenior Counselor

The Executive Committee (Term 1996~1997)

Wu, Michael and Li, Hui

Co-Chair
He, KaizhangVice Chair
Zhang, XuVice Chair
Zhou, WenTreasurer
Liu, SuhaiCoordinator
Li, NingCoordinator

The Executive Committee (Term 1995~1996)

Tan, Lei (Raymond)

President
Shen,KangVice President
Shu, MingPublic Relations
Wang, HongyanTreasurer
Xu, MinVice President/Secretary
Yu, YanRecreation Coordinator

The Executive Committee (Term 1994~1995)

Shen, Zhong

President
Chen, YangVice President
Jin, WeiTreasurer
Kang, QiangPublic Relations
Wang, Wei (Wendy)Vice President/Secretary